Kontrola aktywności Uczestnika na stronie internetowej loterii

REGULAMIN

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

„Mąka Szymanowska Prezentuje”

I. Zasady ogólne Loterii audioteksowej

1.1. Loteria pod nazwą „Mąka Szymanowska Prezentuje”, zwana dalej również „Loterią”, jest loterią audioteksową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471 z późn. zm), prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu.

1.2. Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

1.3. Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

1.4. Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

1.5. Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 17 października 2016 r. do dnia 28 stycznia 2018 r. Datą zakończenia Loterii jest data zakończenia postępowania reklamacyjnego.

1.7. Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

1.8. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób które ukończyły 18 rok życia, które jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w okresie od dnia 17 października 2016 r. do dnia 16 kwietnia 2017 r. dokonają zakupu promocyjnego produktu, (na którym znajduje się kod promocyjny) tj.:

- Mąka Szymanowska 1 kg,

- Mąka Szymanowska 800 g,

- Kasza manna z kawałkami owoców – jabłkowa 230 g,

- Kasza manna z kawałkami owoców – truskawkowa 230 g,

- Kasza manna z kawałkami owoców – malinowa 230 g,

- Kasza mleczna z kawałkami owoców – jabłkowa 50 g,

- Kasza mleczna z kawałkami owoców – truskawkowa 50 g,

- Kasza mleczna z kawałkami owoców – malinowa 50 g,

- Mieszanka do wypieku ciasta – biszkopt,

- Mieszanka do wypieku ciasta – ciasto kruche,

- Mieszanka do wypieku ciasta – babka piaskowa

marki Polskie Młyny (zwanych dalej „Produktem” lub „Produktami”), oferowanego do sprzedaży w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej lub punkcie sprzedaży typu cash and carry zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej łącznie „Punktami Sprzedaży”) oraz w dniach od 14 listopada 2016 r. do 16 kwietnia 2017 r. dokonają zgłoszenia w trybie określonym w pkt 2.2.

1.9. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami w okresie trwania Loterii: Organizatora, Polskie Młyny SA pracownicy Punktów Sprzedaży, o których mowa w pkt 1.8. Regulaminu. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.10. Loteria polega na tym, że osoba, o której mowa w ust. 1.8., uczestniczy w Loterii, w której oferowane są wygrane rzeczowe i pieniężne, wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

1.11. Celem Loterii jest wzrost sprzedaży Produktów oferowanych w Punktach Sprzedaży.

1.12. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa, a także na stronie internetowej www.makaszymanowska.pl. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Loterii Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

1.13. Osoby, o których mowa w pkt 1.8. Regulaminu, przystępując do udziału w Loterii, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.

II. Warunki uczestnictwa w Loterii audioteksowej

2.1. Uczestnikiem Loterii jest każda osoba, o której mowa w ust. 1.8., która dokona zakupu Produktu lub Produktów oferowanych do sprzedaży w dowolnym Punkcie Sprzedaży, oraz zachowa promocyjne opakowanie produktu z kodem lub fragment opakowania z kodem oraz w dniach od 14 listopada 2016 r. do dnia 16 kwietnia 2017 r. zgłosi udział w Loterii w sposób przewidziany w punkcie 2.2.

2.2. Zgłoszenia udziału w Loterii dokonuje się, przesyłając numer kodu promocyjnego o którym mowa w punkcie 2.1., za pośrednictwem:

a) wiadomości SMS o treści SZYMANOWSKA [spacja] numer_kodu promocyjnego (zwanej dalej „SMS-em Zgłoszeniowym”) na numer 71806, przy czym prefiks SZYMANOWSKA może być pisany małymi lub wielkimi literami (na przykład SZYMANOWSKA 12345, co oznacza, iż dokonano zakupu Produktu z kodem promocyjnym o numerze 12345). Za prawidłowe uznawane są również zgłoszenia, w których po prefiksie SZYMANOWSKA pominięto spację lub zastosowano inny znak przestankowy, tj. kropkę, podkreślnik dolny, dwukropek, itp. Zgłoszenie udziału w Loterii skutkuje przesłaniem do Uczestnika bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS o treści podanej w pkt 2 Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. Wiadomość tekstowa SMS stanowi potwierdzenie zarejestrowania w loterii.

b) strony internetowej www.makaszymanowska.pl podając swoje imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz kod promocyjny, a także wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Loterii. Uczestnik może opcjonalnie wyrazić zgodę na przesyłanie przez Polskie Młyny Sp. z o.o. informacji o charakterze marketingowym (handlowych) drogą elektroniczną przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyklucza uczestnictwa w Loterii.

2.3. Koszt SMS-a Zgłoszeniowego, o którym mowa w punkcie 2.2 lit a)., jest stały i wynosi 1,00 zł netto plus podatek VAT, tj. 1,23 zł brutto. Opłata w wysokości 1,23 zł brutto pobierana jest niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Loterii jest prawidłowe.

2.4. W Loterii uwzględniane są jedynie SMS-y Zgłoszeniowe wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

2.5. W Loterii nie uwzględnia się SMS-ów Zgłoszeniowych o innej treści niż wskazana w pkt 2.2.

2.6. Sprzedaż Produktów (zwana dalej „Sprzedażą Promocyjną”) objętych Loterią odbywa się od dnia 17 października 2016 roku do dnia 16 kwietnia 2017 roku. Zakup Produktów przed lub po terminie Sprzedaży Promocyjnej wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

2.7. Aby wziąć udział w Loterii, osoba spełniająca warunki określone w pkt 2.1. powinna w okresie Sprzedaży Promocyjnej wskazanym w pkt 2.6. powyżej:

a) dokonać w okresie od dnia 17 października 2016 r. od godziny 00:00:00 do dnia 16 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59:59 zakupu dowolnego Produktu lub Produktów objętych loterią oraz zachować dowód dokonania tego zakupu w postaci promocyjnego opakowania produktu z kodem lub fragmentu opakowania z kodem.

b) następnie, w okresie od dnia 14 listopada 2016 r. od godziny 00:00:00 do dnia 16 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59:59, dokonać poprawnego zgłoszenia udziału w Loterii zgodnie z punktem 2.2.

2.8. O czasie zgłoszenia decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem SMS-a Zgłoszeniowego lub strony internetowej www.makaszymanowska.pl w systemie komputerowym Organizatora.

2.9. Dokonanie zgłoszenia udziału w Loterii jest potwierdzane wysłaniem bezpłatnego SMS-a zwrotnego potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.4. oraz 2.5. Po zarejestrowaniu Uczestnika będącego konsumentem Organizator wysyła do takiego Uczestnika wiadomość tekstową (SMS) na podany numer telefonu komórkowego, w treści której będzie znajdował się link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej www.makaszymanowska.pl, na której będzie dostępny – w postaci pliku w formacie pdf – niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi. Dokonanie zgłoszenia udziału w Loterii w sposób określony w pkt 2.2 lit. b jest potwierdzane wysłaniem wiadomości email na adres podany w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.makaszymanowska.pl zawierającej plik niniejszego regulaminu w formacie pdf.

2.10. Dokonanie zakupu promocyjnego Produktu , o którym mowa w pkt 1.8., uprawnia do dokonania jednego Zgłoszenia. Organizator może zażądać od Laureata przedstawienia promocyjnego opakowania produktu z kodem lub fragment opakowania z kodem w takiej liczbie, która odpowiada liczbie dokonanych przez Laureata Zgłoszeń w celu weryfikacji, czy faktycznie każde zgłoszenie zostało dokonane przez Laureata zgodnie z zasadą wyrażoną w niniejszym punkcie Regulaminu. Żądanie takie Organizator przedstawi Laureatowi w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 5.1., w takim przypadku Laureat zobowiązany jest dostarczyć promocyjne opakowanie/opakowania produktu z kodem lub fragment/fragmenty opakowania z kodem w sposób opisany w pkt 5.5 wraz pisemnym oświadczeniem, że jest osobą która ukończyła 18 rok życia i nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu. Jeżeli Laureat nie przedstawi promocyjnego opakowania/opakowań produktu z kodem lub fragmentu/fragmentów opakowania z kodem wraz z oświadczeniami, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, wówczas traci prawo do nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej do danej nagrody, przy czym również od tego Uczestnika Organizator może zażądać przedstawienia promocyjnego opakowania produktu z kodem lub fragmentu opakowania z kodem w celu weryfikacji, o której jest mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

2.11. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.10., niezależnie od liczby dokonanych przez Uczestnika zakupów Produktów, o których jest mowa w pkt 2.1., i niezależnie od liczby dokonanych zgłoszeń Uczestnik może wygrać w losowaniach odbywających się w danym dniu tylko jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.1.1. lit. a) albo 3.1.2. lit. a) albo 3.1.3 lit a).

2.12. Dokonanie zgłoszenia udziału w Loterii przed upływem terminu odstąpienia, o którym mowa w pkt 7.5. lit. b), jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika wyraźnego żądania świadczenia przez Organizatora usług określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik, dokonując zgłoszenia w sposób określony w pkt. 2.2., oświadcza, że: jest świadomy obowiązku poniesienia opłaty, o której mowa w pkt 2.3. w zw. z pkt 2.2., zgadza się na poniesienie tej opłaty, a zgłoszenie udziału w Loterii odbywa się na jego wyraźne żądanie.

III. Nagrody w Loterii audioteksowej

3.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii, są:

3.1.1. Nagrody główne:

a) 2 (słownie: dwa) samochody osobowe marki Fiat model 500 POP 1.2 8 V o wartości 39.900 zł brutto każdy (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 4.433,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote 00/100). Łączna wartość każdej nagrody głównej wynosi 44. 333,00 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 00/100). Łączna wartość wszystkich nagród głównych wynosi: 88.666,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

3.1.2. Nagrody pierwszego rzędu:

a) 5 (słownie: pięć) nagród w postaci mikserów kuchennych Kitchen Aid o wartości 4.199,00 zł brutto każdy (słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 467,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100). Łączna wartość nagrody pierwszego rzędu wynosi 4.666,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

3.1.3. Nagrody drugiego rzędu:

a) 1000 (słownie: jeden tysiąc) nagród w postaci tuby na mąkę o wartości 6,90 zł brutto każdy (słownie: sześć złotych 90/100).

3.2. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.3. Łączna wartość nagród pierwszego rzędu w Loterii wynosi 23.330,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 00/100).

3.4. Łączna wartość nagród drugiego rzędu w Loterii wynosi 6.900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

3.5. Łączna wartość nagród w Loterii wynosi 118.896,00 zł brutto (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

3.6. Opodatkowanie wygranych w Loterii nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wygrane w loteriach audioteksowych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280,00 zł. W związku z powyższym Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Oznacza to, iż w przypadku nagrody:

3.6.1. O której mowa w pkt 3.1.1 lit a) Laureat otrzymuje samochód osobowy marki Fiat model POP 1.2 8 v o wartości 39.900,00 zł brutto każdy (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), zaś kwota pieniężna w wysokości 4.433,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote 00/100) jest potrącana na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

3.6.2. O której mowa w pkt 3.1.2 lit a) Laureaci otrzymują nagrodę w postaci miksera kuchennego Kitchen Aid o wartości 4.199,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), zaś kwota pieniężna w wysokości 467,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) jest potrącana na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

3.7. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani (w przypadku nagród rzeczowych) otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

IV. Sposób urządzenia Loterii audioteksowej

4.1. Łącznie w Loterii przewidzianych jest 12 losowań.

4.2. W ramach Loterii odbywają się 2 losowania nagród głównych. Losowanie nagród głównych odbywa się w siedzibie Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w następujących terminach:

4.2.1. W dniu 23 stycznia 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 14 listopada 2016 r. od godz. 00:00:00 do 15 stycznia 2017 r. do godz. 23:59:59.

4.2.2. W dniu 24 kwietnia 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 16 stycznia 2017 r. od godz. 00:00:00 do 16 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59:59.

4.3. Losowanie nagrody głównej odbywa się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem 4.2. niniejszego Regulaminu, losowany jest:

4.3.1. najpierw 1 Laureat nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.1. lit. a),

4.3.2. następnie 4 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.1. lit. a).

4.4. W ramach Loterii odbywa się 5 losowań nagród pierwszego rzędu. Losowania nagród pierwszego rzędu odbywają się w siedzibie Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w następujących terminach:

4.4.1. W dniu 28 listopada 2016 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 14 listopada 2016 r. od godz. 00:00:00 do 21 listopada 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.4.2. W dniu 2 stycznia 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 22 listopada 2016 r. od godz. 00:00:00 do 27 grudnia 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.4.3. W dniu 6 lutego 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 28 grudnia 2016 r. od godz. 00:00:00 do 1 lutego 2017 r. do godz. 23:59:59.

4.4.4. W dniu 13 marca 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 2 lutego 2017 r. od godz. 00:00:00 do 9 marca 2017 r. do godz. 23:59:59.

4.4.5. W dniu 24 kwietnia 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 10 marca 2017 r. od godz. 00:00:00 do 16 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59:59.

4.5. Losowania nagród pierwszego rzędu odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem 4.4. niniejszego Regulaminu, losowanych jest:

4.5.1. najpierw 1 Laureat każdej z nagród pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.2. lit. a),

4.5.2. następnie 2 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do każdej z nagród pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.2. lit. a).

4.6. W ramach Loterii odbywa się 5 losowań nagród drugiego rzędu. Losowania nagród drugiego rzędu odbywają się w siedzibie Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w następujących terminach:

4.6.1. W dniu 28 listopada 2016 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 14 listopada 2016 r. od godz. 00:00:00 do 21 listopada 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.6.2. W dniu 2 stycznia 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 22 listopada 2016 r. od godz. 00:00:00 do 27 grudnia 2016 r. do godz. 23:59:59.

4.6.3. W dniu 6 lutego 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 28 grudnia 2016 r. od godz. 00:00:00 do 1 lutego 2017 r. do godz. 23:59:59.

4.6.4. W dniu 13 marca 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 2 lutego 2017 r. od godz. 00:00:00 do 9 marca 2017 r. do godz. 23:59:59.

4.6.5. W dniu 24 kwietnia 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 10 marca 2017 r. od godz. 00:00:00 do 16 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59:59.

4.7. Losowania nagród drugiego rzędu odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem 4.6. niniejszego Regulaminu, losowanych jest:

4.7.1. najpierw 200 Laureatów każdej z nagród drugiego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.3. lit. a),

4.7.2. następnie 2 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do każdej z nagród pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.3. lit. a).

4.8 W losowaniach, o których mowa w pkt 4.2., 4.4. oraz 4.6. biorą udział wyłącznie poprawne zgłoszenia, to jest takie, które nadesłane zostały zgodnie z pkt 2.7.

4.9 Nad prawidłowością przebiegu losowania czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. powyżej.

V. Wydanie nagród

5.1. Laureat nagrody głównej oraz nagrody pierwszego rzędu powiadamiany jest o wygranej za pośrednictwem wysłanej wiadomości tekstowej SMS oraz dodatkowo telefonicznie w ciągu 48 godzin od daty losowania. W trakcie tej rozmowy telefonicznej Laureat powiadamiany jest o wyniku losowania oraz proszony o potwierdzenie, że:

a) jest osobą, która ukończyła 18 rok życia,

b) wyraża zgodę na nagrywanie rozmowy,

c) dokonał zakupu Produktu lub Produktów posiada dowód/dowody dokonania tego zakupu/zakupów w postaci promocyjnego opakowania/opakowań produktu z kodem lub fragment/fragmenty opakowania z kodem

d) nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9.

5.2. W przypadku gdy nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej lub nagrody pierwszego rzędu albo jeżeli Laureat nagrody głównej lub nagrody pierwszego rzędu nie wyraża chęci odbioru nagrody, albo stwierdza, że nie posiada promocyjnego opakowania produktu z kodem lub fragmentu opakowania z kodem, lub odmawia zgody na nagrywanie rozmowy, albo stwierdza, iż jest osobą, która nie ukończyła 18 roku życia lub należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9, Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody. Organizator podejmuje 8 (osiem) prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej bądź nagrody pierwszego rzędu w godzinach od 8.00 do 20.00, przy czym w pierwszej kolejności wykonywanych jest 5 (pięć) prób połączeń w odstępach co najmniej 2 (dwóch) godzin w jednym dniu, a w razie nienawiązania rozmowy telefonicznej pozostałe 3 (trzy) próby połączenia w odstępie 4 (czterech) godzin w kolejnym dniu. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności:

a) nieodebranie przez Laureata nagrody głównej bądź nagrody pierwszego rzędu telefonu w czasie 6 (sześciu) telefonicznych długich sygnałów przerywanych,

b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Laureata nagrody głównej bądź nagrody pierwszego rzędu (krótkie sygnały przerywane),

c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Laureata nagrody głównej bądź nagrody pierwszego rzędu,

d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Laureata nagrody głównej bądź nagrody pierwszego rzędu bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Laureata nagrody głównej bądź nagrody pierwszego rzędu poza zasięgiem sygnału operatora.

5.3. Postanowienia zawarte w pkt 5.2. stosuje się odpowiednio do Laureata nagrody głównej oraz Laureata nagrody pierwszego rzędu, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej. Organizator powiadamia Uczestników z listy rezerwowej, w kolejności ich umieszczenia na liście rezerwowej, niezwłocznie po dopełnieniu procedury opisanej w pkt 5.2, to znaczy w ciągu 1 (jednej) godziny od zakończenia nieudanej ósmej próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej bądź nagrody pierwszego rzędu.

5.4. Wszyscy Laureaci drugiego rzędu powiadamiani są o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Laureata podany w zgłoszeniu dokonanym w trybie określonym w pkt 2.2. w ciągu 48 godzin od daty losowania.

5.5. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata nagrody głównej, nagrody pierwszego rzędu bądź nagrody drugiego rzędu wszystkich warunków niniejszego Regulaminu oraz przekazanie Organizatorowi przez Laureata nagrody głównej, nagrody pierwszego rzędu bądź nagrody drugiego rzędu, nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wygranej, o której mowa w pkt 5.1. oraz 5.4., promocyjnego opakowania produktu z kodem lub fragment opakowania z kodem, o których mowa w pkt 2.1. oraz pisemnego oświadczenia, że jest osobą która ukończyła 18 rok życia i nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu. O możliwych formach dostarczenia przez Laureata nagrody głównej, nagrody pierwszego rzędu bądź nagrody drugiego rzędu powiadomienia o wygranej, o której mowa w pkt 5.1. oraz 5.4., promocyjnego opakowania produktu z kodem lub fragment opakowania z kodem, o których mowa w pkt 2.1. oraz pisemnego oświadczenia, że jest osobą która ukończyła 18 rok życia i nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu mowa jest w punkcie 5.6 Regulaminu. Punkt 5.6 Regulaminu określa także sposób dotrzymania przez Laureatów 7 dniowego terminu dostarczenia. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, iż w celu otrzymania nagrody Laureat winien przesłać promocyjne opakowanie produktu z kodem lub fragment opakowania z kodem, który został wylosowany w jednym z losowań, o którym mowa w pkt 4.2., 4.4. oraz 4.6., a nie dowolne promocyjne opakowanie produktu z kodem lub fragment opakowania z kodem spełniający kryteria opisane w pkt 2.1. Jeżeli uczestnik dokonał więcej niż jednego zgłoszenia zgodnie z postanowieniami pkt 2.2., oraz Organizator zgodnie z pkt. 2.10 postawił żądanie przesłania wszystkich zgłoszonych promocyjnych opakowań produktu z kodem lub wszystkich fragmentów opakowań z kodem winien przekazać Organizatorowi wszystkie promocyjne opakowania produktu z kodem lub wszystkie fragmenty opakowań z kodem, o których mowa w pkt 2.1.

5.6. Promocyjne opakowanie produktu z kodem lub fragment opakowania z kodem, oraz pisemne oświadczenie Laureata, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu oraz oświadczenie Laureata, iż ukończył 18 rok życia Laureat może:

a) dostarczyć osobiście w godzinach od 9.30 do 17.00 na adres siedziby Organizatora (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 5.5. miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych materiałów w siedzibie Organizatora) – w tym przypadku Laureat uzyskuje pisemne potwierdzenie otrzymania przez Organizatora tak dostarczonych materiałów,

b) rezygnując z dostarczenia osobistego, opisanego w pkt 5.6. lit. a) powyżej, Laureat może przesłać do siedziby Organizatora za pośrednictwem pocztowej przesyłki poleconej priorytetowej lub kurierskiej (liczy się data nadania przesyłki poleconej lub kurierskiej).

5.7. Jeżeli Laureat nie przedstawi w podanym terminie promocyjnego opakowania produktu z kodem lub fragmentu opakowania z kodem oraz pisemnego oświadczenia, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu oraz oświadczenia że jest osobą, która ukończyła 18 rok życia, to traci prawo do otrzymania nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu listy rezerwowej do danej nagrody. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu stosują się odpowiednio do Laureatów, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej, przy czym Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody pierwszego rzędu, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej, powinien przekazać Organizatorowi w rozmowie telefonicznej potwierdzenie, iż posiada promocyjne opakowanie produktu z kodem lub fragment opakowania z kodem oraz oświadczenie, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu oraz oświadczenia że jest osobą, która ukończyła 18 rok życia . Jeżeli Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody pierwszego rzędu, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej, nie dopełni obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, bądź poinformuje, iż odmawia przyjęcia nagrody, traci on prawo do otrzymania nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na kolejnym miejscu listy rezerwowej do danej nagrody procedura weryfikacji jest powtarzana w stosunku do kolejnych uczestników z listy rezerwowej w taki sam sposób. W przypadku, gdy Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody pierwszego rzędu, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej potwierdzi Organizatorowi w rozmowie telefonicznej, iż posiada promocyjne opakowanie produktu z kodem lub fragment opakowania z kodem oraz złoży oświadczenie, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu oraz oświadczenia że jest osobą, która ukończyła 18 rok życia , wówczas Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody pierwszego rzędu, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej winien, w terminie 3 dni od rozmowy telefonicznej, w której został on poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody, przedstawić promocyjne opakowanie produktu z kodem lub fragment opakowania z kodem oraz pisemne oświadczenie, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. Do form dostarczenia przez Uczestnika z listy rezerwowej promocyjnego opakowania produktu z kodem lub fragmentu opakowania z kodem i pisemnego oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.9. Regulaminu, stosuje się odpowiednio pkt 5.6. lit a) oraz lit. b) Regulaminu. W przypadku, gdy próby nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem znajdującym się na pierwszym miejscu listy rezerwowej podejmowane zgodnie z pkt 5.2. Regulaminu okazują się bezskuteczne, albo jeżeli Uczestnik nie wyraża chęci odbioru nagrody, albo stwierdza, że nie posiada promocyjnego opakowania produktu z kodem lub fragmentu opakowania z kodem lub odmawia zgody na nagrywanie rozmowy, Uczestnik traci prawo do nagrody, zaś Organizator dzwoni do skutku do kolejnych Uczestników z listy rezerwowej do nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.1. lit a) lub nagrody pierwszego rzędu, o której mowa w pkt 3.1.2 lit a). Tylko w sytuacji, gdy nie uda się nawiązać połączenia z żadnym z Uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje w gestii Organizatora.

5.8. W przypadku gdy Laureat nagrody drugiego rzędu nie dopełni obowiązków opisanych w pkt. 5.5 oraz w pkt. 5.6., Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody, zaś Organizator dokonuje procedury powiadomienia, o której mowa w pkt 5.4. do Uczestnika z listy rezerwowej. Postanowienie określone w zdaniu poprzedzającym oznacza, iż pierwszy Uczestnik wymieniony na liście rezerwowej do nagrody drugiego rzędu powiadamiany jest o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podany w zgłoszeniu dokonanym w trybie określonym w pkt 2.2. w ciągu 48 godzin od daty upływu terminu, w którym Laureat nagrody drugiego rzędu winien był dopełnić obowiązków opisanych w pkt 5.6. W przypadku, gdy Uczestnik znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej nagród drugiego rzędu nie dopełni obowiązków określonych w pkt. 5.5. oraz pkt. 5.6., Organizator dokonuje powiadomienia Uczestnika znajdującego się na drugim miejscu listy rezerwowej nagród drugiego rzędu zgodnie z procedurą określoną w pkt 5.4.

5.9. Postanowienia zawarte w pkt 5.8. stosuje się odpowiednio do Laureatów nagród drugiego rzędu, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej. Tylko w sytuacji, gdy żaden z Uczestników z listy rezerwowej nie dopełni obowiązków opisanych w pkt. 5.5. oraz pkt. 5.6., nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.10. Nagroda główna wydawana jest w terminie uzgodnionym z Laureatem, w siedzibie Organizatora, ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.

5.11. Nagrody pierwszego rzędu wydawane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w pkt 5.5. Nagrody drugiego rzędu wydawane są za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w pkt 5.5.

5.12. Laureat nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.1. lit. a), może wyrazić zgodę na publikację na stronie internetowej www.makaszymanowska.pl, a także w materiałach PR oraz materiałach marketingowych, tworzonych przez firmę Polskie Młyny SA. na potrzeby komunikacji Loterii, swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszkają oraz dokumentacji zdjęciowej i filmowej z przekazania nagrody ze swoim wizerunkiem.

5.13. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Organizatora.

5.14. Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 31 grudnia 2017 r.

6. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

6.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Loterii, powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3. powyżej ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Loterii audioteksowej oraz podaniem:

a) swojego imienia i nazwiska;

b) adresu;

c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;

d) treści żądania;

e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

6.2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 7 stycznia 2018 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia 14 stycznia 2018 r., nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora nie może być późniejsza niż 14 stycznia 2017 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. powyżej, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 21 stycznia 2018 r.

6.4. O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 28 stycznia 2018 r.

6.5. Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym.

VII . Świadczenie usług drogą elektroniczną

7.1. W ramach Loterii Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Loterii;

b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Loterii za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS;

c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Loterii.

7.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub z chwilą rejestracji, o której mowa w pkt 2.2.

7.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii.

7.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących przypadkach:

a) przez opuszczenie strony internetowej Programu

albo

b) w przypadku Uczestników będących konsumentami, którzy dokonali rejestracji w sposób wskazany w pkt 2.2. – przez odstąpienie od Umowy, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu taki Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Uczestnik będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy również w innej formie.

7.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 14.0, Chrome 10.0, Opera 8.00 lub nowsze.

7.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.makaszymanowska.pl oraz wiadomości SMS treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

7.8. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 7.8 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7.9. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

7.10. Organizator informuje, że system informatyczny Programu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu.

7.11. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

8.2. Zasady Loterii reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471, z późn. zm.). Wszelkie materiały, ulotki, broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy.

8.3. Zgodnie z art. 20 Ustawy o grach hazardowych Organizator jest zobowiązany na żądanie Laureata Loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.

Załączniki

Załącznik nr 1. Treść wiadomości SMS wysyłanych do Uczestników przez Organizatora.

Załącznik nr 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 1 do loterii audioteksowej Szymanowska Prezentuje

Treść wiadomości SMS wysyłanych do Uczestników przez Organizatora

Zastrzeżenie

Z uwagi na wymogi techniczne wiadomości SMS wysyłane przez Organizatora do

Uczestników nie zawierają znaków diaktrycznych oraz mogą maksymalnie zawierać 160 znaków ze spacjami.

1. Treść wiadomości SMS wysyłanej w przypadku dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem okresu na dokonywanie zgłoszeń w Loterii:

Zgłoszenia do loterii nie rozpoczeły sie jeszcze. Zgloszenia od 14.11.2016 do 16.04.2017 r. Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: www.makaszymanowska.pl

2. Treść wiadomości SMS wysyłanych w przypadku dokonania zgłoszenia w trakcie okresu na dokonywanie zgłoszeń w Loterii:

Zgloszenia 14.11.2016-16.04.2017. Koszt SMS 1,23 zl brutto. Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: www.makaszymanowska.pl. Loteria dla osob powyzej 18 lat

3. Treść wiadomości SMS wysyłanej w przypadku dokonania zgłoszenia po okresie na dokonywanie zgłoszeń w Loterii:

Okres zgloszen do loterii zakonczyl się 16.04.2017 r. Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: www.makaszymanowska.pl

4. Treść wiadomości SMS wysyłanej do Laureatów nagród pierwszego rzędu:

[wiadomość nr 1] W loterii Szymanowska Prezentuje wygrales mikser Kitchen Aid o wartosci 4199,00 zl brutto wraz z kwota pieniezna w wysokosci 467,00 zl.

[wiadomość nr 2] Oczekuj telefonu od Organizatora loterii z dalszymi instrukcjami. Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: www.makaszymanowska.pl

5. Treść wiadomości SMS wysyłanej do Laureatów nagród drugiego rzędu:

[wiadomość nr 1] W loterii Szymanowska Prezentuje wygrales pudelko na make o wartosci 6,90 zl brutto

[wiadomość nr 2] Przeslij promocyjne opakowanie produktu z kodem lub fragment opakowania z kodem oraz pisemne oswiadczenie, ze jestes osoba, ktora ukonczyla 18 lat

[wiadomość nr 3] i nie nalezysz do grona osob wykluczonych z udzialu w Loterii. W oswiadczeniu podaj swoj numer telefonu komorkowego, z ktorego dokonales zgloszenia.

[wiadomość nr 4] Na wysylke masz 7 dni. Adres Szymanowska Prezentuje, i360 Sp. z o.o. ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa.

[wiadomość nr5] Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: www.makaszymanowska.pl

6. Treść wiadomości SMS wysyłanej do Laureata nagrody głównej:

[wiadomość nr 1] W loterii Szymanowska Prezentuje wygrales samochod osobowy Fiat 500 o wartosci 39.900,00 zl brutto wraz z kwota pieniezna w wysokosci 4.433,00 zl

[wiadomość nr 2] Oczekuj telefonu od Organizatora loterii z dalszymi instrukcjami. Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: www.makaszymanowska.pl

7. Treść wiadomości SMS wysyłanej do Uczestników z listy rezerwowej do nagrody głównej, który wysłany zostaje w przypadku gdy Laureat nagrody głównej lub Uczestnik loterii z poprzedzającego miejsca na liście rezerwowej utraci prawo do nagrody:

[wiadomość nr 1] W loterii Szymanowska Prezentuje wygrales samochod osobowy Fiat 500 o wartosci 39.900,00 zl brutto wraz z kwota pieniezna w wysokosci 4.433,00 zl

[wiadomość nr 2] Oczekuj telefonu od Organizatora loterii z dalszymi instrukcjami. Zasady powiadamiania reguluje pkt 5.3 w zw z pkt 5.2 regulaminu loterii Szymanowska Prezentuje.

[wiadomość nr 3] Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: www.makaszymanowska.pl

8. Treść wiadomości SMS wysyłanej do Uczestników z listy rezerwowej do nagrody pierwszego rzędu, który wysłany zostaje w przypadku gdy Laureat nagrody pierwszego rzędu lub Uczestnik loterii z poprzedzającego miejsca na liście rezerwowej do nagrody pierwszego rzędu utraci prawo do nagrody:

[wiadomość nr 1] W loterii Szymanowska Prezentuje wygrales mikser Kitchen Aid o wartości 4199,00 zl brutto wraz z kwota pieniezna w wysokosci 467,00 zl.

[wiadomość nr 2] Oczekuj telefonu od Organizatora loterii z dalszymi instrukcjami. Zasady powiadamiania reguluje pkt 5.3 w zw z pkt 5.2 regulaminu loterii Szymanowska Prezentuje.

[wiadomość nr 3] Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: www.makaszymanowska.pl

9. Treść wiadomości SMS wysyłanej do Uczestników z listy rezerwowej do nagrody drugiego rzędu, który wysłany zostaje w przypadku gdy Laureat nagrody drugiego rzędu lub Uczestnik loterii z poprzedzającego miejsca na liście rezerwowej do nagrody drugiego rzędu utraci prawo do nagrody:

[wiadomość nr 1] W loterii Szymanowska Prezentuje wygrales pudelko na make o wartosci 6,90 zl brutto

[wiadomość nr 2] Przeslij promocyjne opakowanie produktu z kodem lub fragment opakowania z kodem oraz pisemne oswiadczenie, ze jestes osoba, ktora ukonczyla 18 lat

[wiadomość nr 3] i nie nalezysz do grona osob wykluczonych z udzialu w Loterii. W oswiadczeniu podaj swoj numer telefonu komorkowego, z ktorego dokonales zgloszenia.

[wiadomość nr 4] Na wysylke masz 7 dni. Adres Szymanowska Prezentuje, i360 Sp. z o.o. ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa.

[wiadomość nr 5] Organizator: i360 Sp. z o.o. Regulamin: www.makaszymanowska.pl

Załącznik nr 2 do loterii audioteksowej Szymanowska Prezentuje

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy 02-972 Warszawa, nr faksu: 22 201 21 08,

e-mail: kontakt@makaszymanowska.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.

Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa
tel. 22 331 09 97, faks 22 201 21 08

recepcja@i360.com.pl

Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847,REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.

Zezwolenie
Loteria audioteksowa „Mąka Szymanowska Prezentuje” organizowana przez i360 Sp. z o.o w okresie od 17.10.2016 r. do 28.01.2018 r. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr 440000-IAGW.8700.14.2016.JR.4228 (decyzja z dnia 16 września 2016 r.)

Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.

Informacja o zakazie gry osobom poniżej 18 roku życia
Zakaz gry osobom poniżej 18 roku życia

Informacje o ryzyku związanym z hazardem

Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji